Denne siden kan leses på bokmål og nynorsk

Vårt mål er å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet knyttet til tidlig innsats og forebyggende folkehelse i kommuner og helseforetak.

Dette vil vi oppnå med brukervennlige digitale systemer for samhandling og beslutningsstøtte, forankret i kvalitetssikret forskning.
Les mer om produktet

Vår løsning:

Et digitalt kunnskapsbasert system knyttet til tverrfaglig arbeid innen tidlig innsats og forebyggende folkehelse i kommuner og helseforetak. Systemet skal bidra til kvalifisert beslutningsstøtte. Videre er det et enkelt og intuitivt verktøy for etablering, koordinering, kvalitetssikring og oppfølging av tverrfaglige arbeidsprosesser og samhandling innen tidlig innsats og forebyggende folkehelse. LaLinea gir rom for å knytte et ubegrenset antall fagfelt til prosessene, og samtidig ivareta god kvalitet på samarbeidet.
Systemet er delt inn i 4 forskjellige moduler:

Forskning & Tiltak

Kunnskap er en sum av mange element, som viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt. LaLinea® inviterer til å bygge tidlig innsats og forebyggende helsearbeid på kunnskap. LaLinea® sitt bidrag er å gi kjapp tilgang til relevant, oppdatert  og kvalitessikret forskning, og relevante og oppdaterte utfordringsbilder. Ett tastetrykk unna, og tilpasset den aldersgruppen det jobbes med. Kombinert med den kunnskap og erfaring du og de fagmiljøene du samarbeider med til enhver tid har, vil det skapes en levende kunnskapsutvikling som kan komme det forebyggende helsearbeidet til gode. I tillegg til de tiltakene kommunen allerede har, gir LaLinea® også direkte tilgang til mange tiltaktsprogram som er tilgjengelige. Over 40 av disse er evidensvurderte tiltaksprogram, der evidensgraden blir vist i en skala.  Alle tiltaksprogrammene er sortert etter alderstrinn i LaLinea.

Prosjektstyring

LaLinea® inviterer til å planlegge og skape er helhetlig system for tidlig innsats og forebyggende helsearbeid. Systemet ivaretar alle hovedkravene i Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011. Det blir en levende plan med fokus på praksis ute i avdelingene. Grunnelementene er tverrfaglig samarbeid  og samhandling rundt kunnskapsbaserte tiltak, der hvert fagmiljø eller instans ser sin plass i den store sammenhengen. Dette kan gjøre det lettere å dele kunnskap og samkjøre riktig innsats til rett tid, slik at færrest mulig ”ramler av lasset” i løpet av barne- og ungdomstiden. Det blir en levende plan for tidlig innsats og folkehelse, som alltid er oppdatert og i samsvar med den praksis som til enhver tid er gjeldende i kommunen.

All planlegging i LaLinea® skjer i informerte og tverrfaglige møter.

Møteinnkalling & Oppfølging

LaLinea® kan automatisk kalle inn til planleggingsmøter, der man skal forberede seg før møtet. Da vil systemet kalle inn de fagmiljøene som er aktuelle,  plukke ut riktig forsking og riktige utfordringsbilder, samt gi tilgang til relevante tiltaksprogram for det aktuelle alderstrinnet det skal jobbes med.

Implementering er ofte det svake punkt i prosessen med å ta i bruk et tiltaksprogram. Enten ved at man er for dårlig forberedt, for lite grundig i selve implementeringsarbeidet, evaluerer for overfladisk underveis eller ved at man avslutter dette arbeidet før ønsket praksis  ”sitter i ryggmargen”. Systemet vil understøtte og følge opp implementeringsarbeidet gjennom de ulike fasene frem til fast drift, og gjøre tilgjengelig en enkel grafisk fremdriftsbeskrivelse som oppdaterer seg underveis under imlpementeringsfasene.

Publisering

LaLinea® skal også være en informasjonsportal ut til ansatte og publikum om hvordan en kommune eller et helseforetak driver sitt arbeid for tidlig innsats, samhandling og forebyggende folkehelsearbeid. Dette gjøres ved at informasjonsportalen oppdateres automatisk etter hvert som systemet blir oppdatert. I tverrfaglige samarbeidsmøter hukes det av LaLinea®  for det som skal ut i informasjonsportalen.

Forebygging tidlig i mennesket sitt liv

Ut fra ny forskning vet vi at riktig forebygging tidlig i mennesket sitt liv, og tidlig mellom knekkpunkt i mennesket sitt liv, vil være av stor betydning i forhold til fysisk og psykisk helse senere i livet, og i forhold til mestringsevne og selvbilde.

Vi vet også at forebygging må skje gjennom endret og ny forståelse av hva som påvirker folkehelse - både individuelt og generelt. Denne nye forståelsen og kunnskapen må deles raust mellom fagmiljø ute i kommunene, foreldre, frivillige organisasjoner og folk flest som har med barn og unge å gjøre.

Arbeid systemisk og flerfaglig

Kvalitetssystemet LaLinea inviterer til å gjøre ting på nye måter, og kan brukes langs hele livslinjen fra 0 - 100 år. Først og fremst en systemisk måte å arbeide flerfaglig på. Å samarbeide systemisk og kunnskapsbasert er en forutsetning for at store flerfaglige miljø (som kommuner, helsforetak etc,) skal være i stand til å skape gode praktiske resultater, både på kort og lang sikt.

Kontakt Oss

Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål om systemet, lurer på hvordan det passer inn i din kommune eller bare vil ta en prat om forebyggende folkehelse i kommuner og helseforetak.

Send oss en melding ved hjelp av skjemaet under
Takk for meldingen. Vi svarer så raskt vi kan!
Noe gikk galt! Vennligst prøv igjen....